สมาชิกเข้าสู่ระบบ
[Line : ] [Facebook : ]
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 
 
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
 

 

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

All orders are accepted by KPT subject to the Terms and Conditions of Sale set out below :

 

 

1. บททั่วไป

  • บริษัท KPT Gourp จำกัด จะรับคำสั่งซื้อสินค้า ("สินค้า") หรือบริการ ("บริการ") ทั้งหมดที่อยู่ภาย ใต้เงื่อนไขและข้อตกลงเกี่ยวกับ การจัดจำหน่ายดังระบุข้างล่างนี้ โดยบุคคลซึ่งมีคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจาก ("ลูกค้า") จะมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การจัดหาสินค้าและการบริการโดย KPT จะไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงอื่นใดเว้นเสียแต่ว่าจะมีการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้มีอำนาจ ของ KPT สำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้าถือเป็นเอกสารหลักฐานที่มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งวันที่จัดส่ง ปริมาณ ตลอดจนการระบุปลายทางและ คำสั่งการจัดส่งเท่านั้น ดังนั้น ข้อกำหนดใดๆ ในคำสั่งซื้อของลูกค้า (หรือ เอกสารและการสื่อสารอื่นๆ) ที่ไม่สอดคล้องกับหรือเป็นส่วนขยายเพิ่มเติม จากเงื่อนไขและข้อตกลงดังระบุใน เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง และลูกค้า หรือไม่มีภาระผูกพัน แต่อย่างใด เว้นเสียแต่ว่า KPT จะให้ความยินยอมไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในการนี้ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุงเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวได้ ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับที่ได้รับ การแก้ไขปรับปรุงล่าสุดไว้ โดยเงื่อนไขและ ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งอาจมีการแก้ไข ปรับปรุงเป็นระยะๆ นั้นถือเป็นสาระสำคัญที่ประกอบกันขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันเพื่อซื้อ- ขายสินค้าและบริการที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนั้นๆ อีกทั้งยังเป็นข้อกำหนดที่นำมาใช้แทนหรือมีผลให้การสื่อสาร การเสนอ ความเข้าใจ
  • KPT เป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการในลักษณะองค์กรธุรกิจสู่องค์กรธุรกิจ โดยแคตตาล็อกของ KPT เป็นสื่อที่จัดทำ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวย ความสะดวกให้กับลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจ มิใช่ผู้บริโภคหรือบุคคลใดๆ

 

2. ราคา

  • ราคาสินค้าและบริการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกของ KPT ซึ่งอาจไม่ตรงกับราคาที่ใช้ ณ วันที่จัดส่งสินค้าหรือวันที่ ให้บริการรวมถึงสินค้าที่ไม่อยู่ในรายการ แคตตาล็อกของ KPT จะจำหน่ายในราคาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาของ KPT ทั้งนี้ ราคาทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมสินค้าและบริการ ตลอดจนภาษีอื่นๆ

 

3. การสั่งสินค้า

  • KPT ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธในการทำการค้ากับบริษัทหรือบุคคลใดๆ และปฏิเสธที่จะตอบรับคำสั่งซื้อใดๆ
  • ในกรณีสินค้าที่สั่งซื้อมีรุ่นใหม่ออกมาแทนที่ KPT อาจจัดสินค้ารุ่นใหม่ดังกล่าวให้กับลูกค้าแทนรุ่นที่สั่ง หาก ลูกค้าประสงค์จะยืนยันการสั่งซื้อผ่าน ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรืออินเตอร์เน็ต ในการยืนยันนั้นต้องระบุข้อ ความ "เพื่อการยืนยันเท่านั้น" เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ในกรณี ที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าโดยระบุ รายการหรือปริมาณผิดพลาด หรือเกิดการสั่งซื้อที่ซ้ำซ้อน ให้ปฏิบัติตามข้อ 12
  • ข้อเสนอหรือราคาใดๆ ที่ KPT เสนอให้กับลูกค้านั้นจะมีผลเฉพาะในช่วงแคตตาล็อกฉบับปัจจุบันเท่านั้น เว้นเสีย แต่ว่าจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ KPT อาจยกเลิกข้อเสนอหรือราคาได้ทุกเมื่อก่อนที่ KPT จะตอบรับคำสั่งซื้อ ใดๆ ที่ลูกค้าสั่งเข้ามายัง KPT
  •  

4. ทดสอบ
ทดสอบการ update

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอความช่วยเหลือ